Medical Courses

Medikamentózne prerušenie tehotenstva je bezpečný a bežný spôsob ukončenia tehotenstva. Zdravotní pracovníci môžu ženám poskytnúť starostlivosť pri medikamentóznom prerušení tehotenstva buď priamym dohľadom nad postupom, alebo podporou pri svojpomocne riadenom prerušení tehotenstva mimo klinického prostredia. V rámci tohto kurzu preberieme všetky potrebné informácie a zdroje s cieľom zabezpečiť, aby ženy na celom svete mali prístup k bezpečnej a účinnej možnosti ukončenia tehotenstva. Tento kurz bol vytvorený v spolupráci s Medzinárodnou federáciou pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation, IPPF).